Image
Circle K
Image
Retningslinjer

Vilkår og betingelser – Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement

Ved at abonnere på Circle K Ubegrænset Bilvask accepterer du nedenstående vilkår og betingelser.

 • For at kunne anvende Circle K Ubegrænset Bilvask skal vi have adgang til din GPS-placering før et vaskeprogram kan starte. Du skal også være ved stationen.
 • Du skal tilføje et betalingskort til Circle K Ubegrænset Bilvask. Betaling sker med dit valgte betalingskort via vores betalingsudbyder, Adyen.
 • Hvis du mister din telefon eller mistænker uautoriseret brug af bilvask abonnementet, skal du spærre de(t) kort, der er tilsluttet Circle K Ubegrænset Bilvask.

Indledning

Dette køb er underlagt disse standardvilkår og -betingelser.

2.   Aftale

Aftalen består af de vilkår og betingelser, der er angivet heri, suppleret med oplysninger, der vises på den pågældende station, og andre specifikke vilkår, der er aftalt, hvis relevant.  

Vilkårene suppleres også af gældende forbrugerbeskyttelseslove og - bestemmelser, f.eks. bestemmelser for varer og tjenester, som forbrugerne køber via internettet. Betingelserne har ikke til formål at fratage kunden nogen rettigheder, som denne har i henhold til gældende lovgivning.

I tilfælde af uoverensstemmelser har specifikke vilkår og oplysninger, der vises på den pågældende station, forrang for generelle vilkår indeholdt heri i det omfang lovgivningen tillader det.

3. Parter

Sælger er:

Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, CVR nr: 28142412

Køberen er den forbruger, der tegner abonnementet.

Problemer?

Kontakt stationens personale eller ring til kundeservice på 70 101 101.

4. Hvad er Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement?

Circle K Ubegrænset Bilvask er et abonnement på bilvask, som giver dig mulighed for at vaske din bil når du vil på en af de stationer, der deltager i Circle K Ubegrænset Bilvask mod forudbetaling af et fast beløb for en 30 dages periode. For at forhindre misbrug gælder der en begrænsning for abonnementet på maksimalt 2 vaske pr. dag.

Ved tilmelding til Circle K Ubegrænset Bilvask skal der vælges én specifik vasketype. Indholdet af de forskellige vasketyper fremgår af skiltemateriale på stationen samt i Circle K-app’en. Circle K forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre de forskellige vasketyper/programmer, der indgår i Circle K Ubegrænset Bilvask.

Circle K Ubegrænset Bilvask tilbydes på udvalgte Circle K stationer i Danmark. Liste over stationer, der deltager i Circle K Ubegrænset Bilvask, kan findes i Circle K app eller på https://circlek.dk/ubstationer. Skiltning ved den enkelte Circle K viser også, om stationen har Circle K Ubegrænset Bilvask.

I forbindelse med abonnementet anvender Circle K "Circle K ID", som er en platform, hvor du som kunde kan oprette en brugerkonto. Her samler vi personoplysninger om dig, for eksempel dit navn og kontaktinformationer. Circle K ID anvender separate vilkår og betingelser https://id.circlekeurope.com/#/legal/terms, som du også skal acceptere for at kunne bruge Circle K Ubegrænset Bilvask.

5. Hvad indeholder et Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement?

Abonnementet er knyttet til din mobiltelefon og gælder kun for bilen med det registreringsnummer, som du registrerede, da du tilmeldte dig. Køretøjet må ikke være registreret til eller bruges erhvervsmæssigt.

6. Hvem kan abonnere på Circle K Ubegrænset Bilvask?

Alle personer over 18 år.

7. Pris

Den anførte pris er den samlede pris, der skal betales, og inkluderer skatter og afgifter, for en 30 dages periode.

8. Hvordan bruger man et Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement?

For at aktivere og bruge abonnementet skal du downloade Circle K-app’en.

Bilvasken aktiveres, når du befinder dig ved en af de deltagende Circle K-stationer og er i ”stationer” siden i henhold til instruktionerne. For at kunne bruge abonnementet skal din telefon derfor give adgang til din placering, når du bruger Circle K-app’en.

9. Aftalens art

Aftalen er bindende for begge parter, når du har bestilt abonnementet.  Aftalen er dog ikke bindende, hvis der er trykfejl i det af sælger afgivne tilbud, eller køber ved en fejl har afgivet en ordre, og den anden part har forstået eller burde have forstået, at tilbuddet eller ordren var et resultat af en sådan fejl.  

10. Betaling

Abonnementet begynder den dato, du tilmelder dig. Betaling sker via kredit- eller debetkort i den betalingsløsning, der er indeholdt i Circle K's app. Abonnementet kører derefter automatisk, og dit registrerede kort vil blive debiteret hver 30. dag med prisen for det valgte abonnement.

11. Fortrydelsesret

Som forbruger har du ret til at opsige abonnementet i op til 14 dage efter tilmeldingen.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du benytter dit bilvask abonnement inden fortrydelsesperiodens udløb.

For at gøre fortrydelsesretten gældende inden udløbet af fortrydelsesperioden skal du oplyse Circle K om din beslutning om at annullere denne aftale i en utvetydig erklæring (du kan bruge denne fortrydelsesformular, som du sender via denne formular)

12. Mangler

I tilfælde af mangler ved de købte ydelser skal du inden for rimelig tid efter, at du opdagede eller burde have opdaget manglen, skriftligt meddele Circle K, at der vil blive fremsat et krav. Anmeldelsen kan ikke ske senere end to år efter købet. Hvis der rent faktisk var en mangel ved ydelserne, og dette ikke var forårsaget af dig eller på anden måde anses for din risiko, kan du efter gældende lov have ret til at kræve opfyldelse af kontrakten, opsige aftalen og/eller kræve erstatning fra Circle K.

13. Circle K's rettigheder i tilfælde af kundens misligholdelse af kontrakten

Hvis kunden ikke betaler eller undlader at opfylde andre forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke er forårsaget af Circle K eller forhold inden for Circle K's kontrol, kan Circle K ifølge gældende lov tilbageholde ydelserne, kræve opfyldelse af kontrakten, opsige aftalen og/eller kræve erstatning fra kunden. Circle K kan også være berettiget til renter ved for sen betaling og inkasso.

14. Hvordan afmelder jeg mit Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement?

Du er ikke bundet af dit abonnement. Du betaler 30 dage i forvejen for dit abonnement. Du kan til enhver tid vælge at opsige dit Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement, og det ophører den dag i måneden, hvor dit abonnement fornyes. Da dit kort debiteres automatisk, skal opsigelsen dog ske senest 7 dage før datoen i den måned, hvor abonnementet fornyes.

15. Misbrug og blokering/ophør af abonnementet

Misbrug af abonnementet kan medføre, at du hæfter for Circle K's tab, herunder f.eks. brug af abonnementet til erhvervsmæssige formål eller vask af anden bil end den indregistrerede.

Ved vask af anden bil end den registrerede vil du blive opkrævet listeprisen for vasken samt et gebyr på 500 kr. pr. vask.

Ved mistanke om misbrug af abonnementet kan Circle K spærre eller opsige abonnementet uden varsel. Abonnementet kan også opsiges, hvis instruktionerne for brug af vaskehallen på de enkelte stationer ikke overholdes. Circle K forbeholder sig ret til at afvise kunder, hvis Circle K tidligere har spærret eller opsagt kundens abonnement ved mistanke om misbrug.

Circle K forbeholder sig ret til at kontrollere hvilken bil, nummerplade og Circle K ID der er benyttet til en specifik vask.

16. Vedligeholdelse af vaskehaller og tilgængelighed

Vedligeholdelse af vaskehaller skal udføres regelmæssigt for at opretholde en ensartet høj kvalitet og høj tilgængelighed. Arbejdet tilrettelægges så vidt muligt på tidspunkter, hvor det giver mindst mulig gene. Der kan også forekomme andre forstyrrelser i driften.

Der sker ikke reduktion i abonnementsbetalinger eller ydes anden erstatning som følge af vedligeholdelsesarbejde eller andre midlertidige afbrydelser i driften på en eller flere stationer.

17. Kommunikation

Circle K bruger e-mail, SMS, app og telefon til at kommunikere med abonnenterne.  Kommunikationen vil typisk bestå af driftsmeddelelser og kundeundersøgelser.

18. Ændringer af vilkår og betingelser

Circle K kan ændre disse vilkår og betingelser med 30 dages varsel.

19. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Circle K er ikke ansvarlig for indirekte tab eller tab som følge af, at abonnementet ikke har kunnet anvendes som forventet i en periode.

20. Klager

Ønsker du at klage over dit abonnement, er du velkommen til at kontakte Circle K's kundeservice. Kan vi ikke finde en løsning, kan du - som forbruger - indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk.

21. Værneting og lovvalg

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist skal behandles ved Retten på Frederiksberg som første instans.

----------

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit abonnement eller app’en, er du velkommen til at kontakte Circle K kundeservice på telefonnummer 70 101 101 eller via https://circlek.dk/privat/kundeservice

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er generel information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, og hvilke oplysninger der vil blive behandlet.

 1. Formål med behandlingen

Ved tilmelding til Circle K Ubegrænset Bilvask kan du benytte dig af vores abonnementsservice for bilvask på Circle K stationer, der deltager i abonnementsordningen for bilvask. Du skal have en Circle K ID-konto for at få adgang til denne funktion.

Når du køber abonnement på Circle K Ubegrænset Bilvask, eller når betalingen for 30-dages perioden er overført og ved brug af tjenesten, vil data om transaktionen og brug af tjenesten blive registreret af Circle K og brugt til forretningsanalyseformål og lagret i regnskabssystemer, hvor de opbevares i henhold til gældende regnskabsregler.

De oplysninger, der vil blive afgivet, når du bruger tjenesterne, vil være:

Transaktionsbekræftelse efter abonnementskøb.

Push-notifikationer i forbindelse med anvendelse af applikationer.

Vi kan sende en e-mail med kvittering for købet eller overførelse af den månedlige betaling, hvis dette kræves iht. lovgivningen.

Circle K sender dig ikke markedsføring medmindre du har givet samtykke til det.

Dine rettigheder som registreret

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder som registreret, herunder retten til at gøre indsigelse, eller stille os spørgsmål ved at kontakte Circle K som angivet i vores generelle politik om beskyttelse af fortrolige oplysninger, https://www.circlek.dk/privatlivspolitik eller via Circle K ID-siden: https://ID.circlekeurope.com . Nogle anmodninger, f.eks. om adgang til oplysninger, specifikke spørgsmål vedrørende dataanalyse som sådan eller ethvert andet spørgsmål om yderligere adgang, skal være skriftlige.

Information

Disse vilkår og betingelser udgør den særlige information om, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger, og hvilke oplysninger der vil blive behandlet som en del af tjenesterne, og de supplerer den generelle Circle K-politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige på https://www.circlek.dk/privatlivspolitik

Adgang til data

Du har til enhver tid ret til at anmode os om en kopi af de oplysninger om dig, som vi opbevarer. En sådan anmodning skal være skriftlig. Hvis du har specifikke spørgsmål vedrørende dataanalyser som sådan eller andre spørgsmål, kan du anmode om yderligere adgang. De fleste oplysninger er tilgængelige for dig i mobilappen, som indeholder de nødvendige personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig for at kunne tilbyde dig tjenestesten. Anmodning om adgang til data skal fremsættes skriftligt, se mere på https://id.circlekeurope.com

Berigtigelse af oplysninger

Hvis dine personlige oplysninger ændres, kan du rette (korrigere) dine egne personlige oplysninger i kontoindstillingerne.

Hvis du har specifikke spørgsmål eller oplever problemer i forbindelse med rettelse af oplysninger som sådan eller andre spørgsmål, kan du anmode om yderligere assistance ved at kontakte Circle K. En sådan anmodning skal fremsættes skriftligt.

Sletning af personoplysninger

Du har ret til at anmode om sletning af visse dele af dine personlige oplysninger. Visse oplysninger, f.eks. transaktioner, skal opbevares i overensstemmelse med lokal lovgivning. Når du sletter de personlige oplysninger, der bruges til driften af Circle K Ubegrænset Bilvask, vil din konto også blive opsagt, og tjenesten vil ikke længere være tilgængelig for dig. Du skal således registrere dig til Circle K Ubegrænset Bilvask igen, for at fortsætte med at bruge tjenesten.

3. Hvilke data indsamles?

De oplysninger, som Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement skal behandle, omfatter oplysninger, som du afgiver ved tilmelding til denne tjeneste, og oplysninger om dine køb.

Nødvendige oplysninger, der anvendes af "Circle K Ubegrænset Bilvask":

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mobil enhed ID
 • E-mailadresse
 • Mobiltelefonnummer
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Betalingskortoplysninger
 • Valg af bilvasktype
 • Samtykke til vilkår og betingelser.

Oplysninger, der indsamles af Circle K ved brug af Circle K Ubegrænset Bilvask:

 • Vaskehallens identifikationsnummer
 • Mobiltelefonlokalitetsdata

For at sikre en sikker betalingsoplevelse skal applikationen have adgang til brugerlokaliseringsdata for at bekræfte, at brugeren befinder sig på tankstationen, når denne fortsætter med bilvasken.

4. Hvordan indsamler og behandler vi data?

Data, der behandles ved brug af Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement

For at kunne begynde at bruge tjenesten Circle K Ubegrænset Bilvask skal du downloade Circle K-appen og registrere en Circle K ID-profil, acceptere applikationsbetingelserne, vælge typen af bilvask abonnement og fortsætte med betalingen. Betalingsprocessen er beskrevet i afsnittet nedenfor.

Når du ankommer til en af de deltagende Circle K stationer, skal du aktivere GPS-placeringstjenesterne i din mobilapp for at bekræfte din placering, så du kan fortsætte med at bruge tjenesten. Når lokationsbekræftelsen er foretaget, skal du starte med vaskeprocessen i henhold til appens instruktioner.

Når bilvasken er færdig, vil den få tildelt et unikt ID og blive registreret i vores systemer. Historiske optegnelser over tidligere bilvaske vil være tilgængelige i appens historik.

Circle K vil udføre analyser af brugen af bilvask-tjenesten for at måle serviceydelsen af Circle K Ubegrænset Bilvask. Sådanne analyser vil blive udført med data på aggregeret niveau.

Circle K sporer individuel brug af Circle K Ubegrænset Bilvask for at sikre overholdelse af vilkår og betingelser for tjenesten. Hvis Circle K har en rimelig grund til at tro, at omfattende brug af bilvask er et resultat af misbrug af Circle K Ubegrænset Bilvask-betingelserne, kan Circle K foretage en undersøgelse og om nødvendigt kontakte kunden med henblik på kontrol.

Data, der behandles under betalingen

Det er Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, CVR nr. 28142412, der har kontrol over de data, der behandles i den relevante Circle K-app, mens betalingstjenesten tilbydes af Adyen. Betalingskortoplysningerne er nødvendige for at muliggøre betaling via tjenesterne, men sådanne oplysninger gemmes ikke af og er ikke tilgængelige for Circle K, da Circle K bruger en tredjepartsudbyder – Adyen – til behandling af betalinger. Når et køb foretages, genereres der et ordre-ID, som leveres til vores leverandør af betalingstjenester – Adyen. Adyen kan linke ordre-ID'et til din identitet, og det er formelt klassificeret som personoplysninger. Ud over at aktivere tjenesterne vil Adyen også have mulighed for at få adgang til dit mobiltelefonnummer. Grundlaget for behandlingen er, at du giver dit samtykke til, at dette sker ved at acceptere disse vilkår og betingelser.

Desuden vil detaljerede transaktionsoplysninger for de foretagne indkøb blive opbevaret i vores systemer i henhold til regnskabsloven. Derefter aggregeres transaktionerne.

5. Beskyttelse af dine personlige oplysninger og respekt for privatlivets fred

Circle K vil dele de personoplysninger, der er indsamlet via Circle K Ubegrænset Bilvask, med sine partnere for at administrere registrerede kundekonti samt for at kunne levere abonnementet på bilvask til dig.

Circle K indsamler, bruger eller videregiver ikke personoplysninger om en kunde, der ikke er i overensstemmelse med det oprindelige formål uden at sikre et passende retsgrundlag, og vi sælger aldrig dine oplysninger. Circle K vil opretholde sikkerheden og fortroligheden af de oplysninger, som leveres af vores registrerede kunder i henhold til de relevante love og branchestandarder, såsom, men ikke begrænset til, PCI DSS og GDPR.

6. Databehandlere (underleverandører), overførsel af data

Circle K bruger "Adyen" (lokaliseret i Holland), som Circle K har underskrevet en databehandleraftale med, og "Adyen" vil varetage betalingsbehandlingen i Circle K Ubegrænset Bilvask abonnementet.

Circle K-datacentre og underleverandørers datacentre, der giver dig mulighed for at benytte abonnementet  er beliggende i EU/EØS.

7. Opdateringer af denne erklæring

Vi kan til enhver tid opdatere denne politik. For brugere af Circle K app’en vil en opdateret politik altid være tilgængelig via App Store, Google Play og i Circle K app’en.