Kortbestemmelser Circle K EUROPE Card

Gældende fra 01-07-2022

1. Definitioner

Kortudbyder: Circle K Danmark A/S, Postboks 120, 0900 København C, CVR.nr 28142412, www.circlek.dk (i det følgende benævnt “Circle K”).

Kortindehaver: Den, der har indgået aftalen med Circle K om brug af kortet.

Kort: De korttyper, der er beskrevet under pkt. 2.

2. Kortenes anvendelsesmuligheder

2.1 Generelt

Kortindehaver forpligter sig til udelukkende at anvende Circle K EUROPE card erhvervsmæssigt.

2.2 Korttyper og anvendelsesmuligheder

2.2.1 Circle K EUROPE card

Circle K EUROPE card kan anvendes ved køb på mere end 20.000 stationer i Europa. Herunder alle Circle K Truck anlæg og INGO, samt hos Circle K's til enhver tid værende EUROPE card samarbejdspartnere, og på de af dem til enhver tid anviste stationer – se evt. Routex partnere og stationer på www.routex.com. Ved køb i Danmark er Circle K sælger af produkterne. Ved køb uden for Danmark er Circle K International Card Center AB, Stockholm, sælger. 

Circle K EUROPE card kan i Card E-Services afgrænses geografisk, herunder eksempelvis til kun at være gældende i Danmark.

I Card E-Services er det muligt at angive kortets produktrestriktioner. I nedenstående tabel ses Circle K’s standard produktrestriktioner:

Korttype 65 64 63 62 61 60
Diesel (herunder også HVO 100) X X X X X X
AdBlue (tanket direkte fra pumpe og købt i emballage)* X X X X X X
El-ladning**** X X X X X X
Benzin X X X X X  
Kør-videre produkter** og smøreolie X X X X    
Bilvask X X X      

Autotilbehør, flaskegas, leje af trailer og værksted

X X        
Øvrig butik*** X          


* Også vej-, motorvej-, bro- og tunnelafgift, færgebilletter (dog ikke til færger i dansk farvand) samt nødtjenesteservice, herunder også reparation mv.
** Kør-videre-produkter omfatter kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber.
*** Køb af tips, lotto, gavekort og paysafecard er ikke muligt.
**** Kræver at kortet er udstedt med lade-symbol (RFID chip). 

Desuden kan alle kortene anvendes til køb af broafgifter på Storebæltsbroen og Øresundsbroen enten via betalingsterminalen eller via BroBizz.

Circle K EUROPE card kan ud over køb på servicestationer også bruges til køb af vej-, motorvej-, bro- og tunnelafgift, færgebiletter (dog ikke til færger i dansk farvand) samt nødtjenesteservice, herunder også reparation.

Færgebilletter kan også købes ved brug af AutoPASS boks og BroBizz knyttet til Circle K EUROPE card.

3. Vilkår knyttet til besiddelse og anvendelse af kortene

3.1 Navn og pinkode på kortene

Kortene udstedes lydende på navn. Hvis det ønskes, kan et kort udstedes lydende på en andens navn udover kortindehaverens. Endvidere kan kort udstedes lydende på et bilnummer eller anden betegnelse i stedet for et navn. Kortindehaveren hæfter dog i alle tilfælde for køb foretaget med kortet.

Alle kort udstedes med en pinkode. Medmindre at pinkode er valgt i forbindelse med bestilling af kort i Card E-Services, vil pinkode blive fremsendt med posten.

Glemmes pinkoden, kan en ny dannes i Card E-Services. Alternativt kan en ny pinkode bestilles på Circle K stationer eller ved at kontakte Circle K på tlf. 70 101 101 eller via formular på www.circlek.dk/kontakt.

Pinkoden skal holdes hemmelig for at undgå misbrug. Circle K kender ikke pinkoden.

Pinkoden kan efter udstedelsen ændres til en selvvalgt pinkode i Card E-Services eller på alle Circle K servicestationer, INGO og Circle K Truck anlæg i Danmark.

Køb med et kort kan kun ske mod forevisning af kortet og brug af pinkode eller underskrift på nota. Salgsstedet kan kræve legitimation forevist. Køb med kort i betalingsautomater kan kun ske ved brug af pinkode. Det samme gælder ved køb med kort hos Circle K i Sverige og Norge samt på stationer i resten af Europa. Køb af el på Circle K stationer i Danmark, samt køb på Storebæltsbroen og Øresundsbroen kan ske uden anvendelse af pinkode eller underskrift på nota. Det samme kan være tilfældet ved køb af parkering.

Kort, der lyder på navn, kan kun benyttes af den person, hvis navn står på kortet. Kort, der lyder på et bilnummer, kan kun benyttes af ihændehaveren ved køb til den bil, hvis nummer står på kortet.

Der spærres for yderligere køb med kortet, hvis en forkert pinkode indtastes mere end 3 gange. Pinkoden kan nulstilles i Card E-Services, hvor også en ny kan vælges.

3.2 Købsprofiler

Circle K forbeholder sig ret til at afvise køb, der overskrider kortets tilhørende købsprofil.

Nedenstående tabel ses Circle K’s standard købsprofiler:

 

Standard købsprofiler for Circle K EUROPE card 

Maks. beløb pr. transaktion inkl. moms

Maks. beløb pr. døgn inkl. moms

Maks. beløb pr. uge inkl. moms

Maks beløb pr. måned inkl. moms

Maks. antal transaktioner pr. døgn

Købsprofil 2 800 kr. 1.000 kr. 5.000 kr. 20.000 kr. 3
Købsprofil 3 2.000 kr. 2.500 kr. 12.500 kr.

50.000 kr.


 
3
Købsprofil 4 (standard)* 4.800 kr. 6.000 kr. 30.000 kr.

120.000 kr.

5
Købsprofil 5 6.400 kr. 8.000 kr.  40.000 kr. 160.000 kr. 5
Købsprofil 6 9.600 kr. 12.000 kr. 60.000 kr. 240.000 kr. 5
Købsprofil 7 12.000 kr. 15.000 kr. 30.000 kr. 75.000 kr. 7
Købsprofil 8 20.000 kr. 25.000 kr. 125.000 kr. 500.000 kr.  50


* Kort udstedes med købsprofil 4, hvis intet andet er oplyst ved kortbestillingen.
** Kort udstedt før 04.05.2020 er udstedt med købsbegrænsning 12.000 Kr. ”Maks. beløb pr. døgn” (med mindre andet er angivet ved kortbestilling)

I Card E-Services er det muligt at se og vælge sin egen købsprofil. Circle K Kundeservice kan også kontaktes for at få oplyst, hvad der gælder for kortet.

Maksimumbeløb pr. uge og måned beregnes pr. løbende uge og måned, jævnfør afsnit 9. 

Når maksimum beløb pr. døgn, uge, måned eller maksimum antal transaktioner opnås, vil det ikke være muligt at tanke færdigt, da pumpen vil blive afbrudt. Ved opnåelse af købsprofilens maks. vil kortet efterfølgende blive afvist. 

Beløbet der valideres på er pumpeprisen eller udsalgsprisen på andre varer inkl. moms dvs. prisen på bonnen. Beløbet er altså før der fratrækkes rabat.

Transaktioner vedr. el-ladning og f.eks. Øresundsbroen og Storebæltsbroen indgår ikke i beløbsbegrænsningerne.

Det er muligt at genåbne kortet øjeblikkeligt ved at ændre kortets indstillinger i Card E-Services eller via Kundeservice.

Endvidere forbeholder Circle K sig ret til at afvise betaling med kortet ved køb, der medfører overskridelse af det iht. pkt. 6 fastsatte kreditmaksimum, samt i tilfælde, hvor der foreligger begrundet mistanke om misbrug af kortet.

Circle K forbeholder sig ret til at justere købsprofiler generelt og indenfor specifikke varegrupper. Ændringer vil blive offentliggjort på www.circlek.dk.

3.3 Hæftelses- og ansvarsregler

Når kortet tages i brug aktiveres det.

Kortet skal opbevares forsvarligt, f.eks. i tegnebog eller i taske – aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med pinkoden. Kortindehaveren skal jævnligt undersøge, om kortet fortsat er på sin rette plads.

Hvis mobilbetaling aktiveres via Card E-Services, må Circle K Pro appen kun downloades og bruges af den autoriserede kortholder. Overtrædelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Circle K kortet må kun tildeles og bruges på enheder med automatisk skærmlås samt krav om verificering af bruger for at åbne enheden.

Hvis det fysiske kort, eller telefonen med kortet tilknyttet bortkommer eller kortindehaver får mistanke om at en uberettiget person har fået kendskab til koden, skal dette omgående spærres i Card E-services eller meldes telefonisk til Circle K tlf. 70 10 101 (hele døgnet). Der vil herefter blive spærret elektronisk for yderligere køb med kortet.

Tyveri, misbrug eller formodning herom, skal straks anmeldes til Politiet.

Kortindehaveren hæfter for ethvert køb der foretages ved hjælp af kortet, uanset om købet overstiger ovennævnte købsbegrænsninger eller det for kortet iht. pkt. 6 fastsatte kreditmaksimum. Medmindre kortindehaveren har handlet svigagtigt, hæfter Circle K dog for køb foretaget efter at kortet er meldt stjålet/bortkommet/stoppet af kortindehaveren. Kortindehaveren hæfter således fortsat for allerede foretagne køb, som endnu ikke er registreret på kortindehaverens konto på tidspunktet for meddelelse til Circle K.

Circle K forbeholder sig endvidere ret til at afvise købstransaktioner ved begrundet mistanke om uberettiget brug af kortet.

Hvis kortindehaver begærer kortet permanent spærret, spærres kortet elektronisk for alt køb.

Hvis kortindehaver begærer kortet midlertidigt spærret, spærres kortet elektronisk for alle køb med undtagelse af vejskat og/eller vejafgift i Danmark og udlandet. Hvis disse produkter bliver købt mens kortet er midlertidigt spærret hæfter kortindehaver for disse køb.

Brug af Circle K kort i overensstemmelse med ovenstående betragtes som accept af de modtagne varer og danner grundlag for fakturering.

3.4 Øvrige vilkår

Circle K forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre og differentiere rabatten, som ydes ved køb på de enkelte Circle K  servicestationer, Circle K Truck anlæg samt INGO og såvel som rabatterne, der ydes på de af Circle K's til enhver tid værende EUROPE card samarbejdspartnere anviste stationer.

Ligeledes forbeholder Circle K sig, på ethvert tidspunkt, ret til at ændre de gebyrer, der opkræves i henhold til pkt. 5.

Når kortet benyttes på en Circle K servicestation, eller på en ubemandet station (INGO), ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil prisen være Circle K's til enhver tid gældende listepris, med fradrag for den mellem kortindehaver og Circle K aftalte rabat. 

Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af den mellem kortindehaver og Circle K aftalte rabat, nedsættes prisen som kortindehaver skal betale, så den svarer til pumpeprisen. 

Ovenstående vilkår kan fraviges i individuelle aftaler mellem kortindehaver og Circle K samt i aftaler mellem foreninger og Circle K. Prisbasis vil her typisk være Circle K's listepris.

Circle K's til enhver tid gældende listepris offentliggøres løbende på www.circlek.dk.

Kortindehaver er bekendt med, at den anførte pris, i en ved købet udstedt udleveringsnota, er pumpeprisen og således kan afvige fra den pris, der skal betales. Udleveringsnota er ikke gyldig som faktura.

Ved køb af Diesel i Sverige, Norge, Estland, Litauen, Letland, Polen og Tyskland (ARAL) faktureres listeprisen uanset pumpeprisen. I alle øvrige lande og Tyskland (OMV, ENI og BP) faktureres den aktuelle pumpepris. Ved køb af benzin faktureres den aktuelle pumpepris i alle lande udenfor Danmark, dog faktureres listeprisen i Tyskland (ARAL).

3.5 Elladning

Når kortet benyttes på en af Circle K´s egne ladestandere, på en Circle K servicestation i Danmark, ved køb af el, vil prisen være Circle K's til enhver tid gældende listepris på el, med fradrag for den mellem kortindehaver og Circle K aftalte rabat på elladning, hvis ikke andet er aftalt. Rabatten kan ændres på baggrund af ændringer i forbruget og indkøbet af el.

Circle K's til enhver tid gældende listepris på el offentliggøres løbende på www.circlek.dk.

Prisen angives pr. kilowatttime (kWh). Den angivne pris er den samlede pris, der skal betales, og er inklusiv alle skatter og afgifter, men eksklusiv rabat.

Kvittering eller følgeseddel for opladning udstedes ikke på ladestanderen, og det er ikke muligt at bruge faktura eller kvittering til at søge om refusion af elafgifter.

Det kræver et Circle K EUROPE Card med lade-symbol (RFID chip) for at kunne købe el. Kortet vil have samme købsmuligheder og vilkår som et almindeligt Circle K EUROPE Card. Det er dog kun muligt at købe el med kortet på Circle K stationer i Danmark.

Opladning af el kræver ikke brug af pinkode, og det er ikke muligt at indtaste km, chauffør- og bil-ID ved brug af kortet til ladning af el.

Circle K er ikke ansvarlig for skader, tab eller gener forvoldt kunden, som følge af, at en ladestander er ude af drift eller ikke fungerer korrekt.

Vilkårene gælder kun for brug, betaling og fakturering på Circle K’s egne ladestandere på stationer i Danmark.

4. Betaling for køb mv.

De foretagne køb fremgår af fakturaen, som fremsendes til kortindehaveren senest den 5. arbejdsdag i hver måned med mindre andet er aftalt. Saldoens forfaldsdato fremgår af fakturaen. Reklamationer vedrørende fakturaen må ske inden 3 måneder.

På internationale køb fremsendes der en separat opgørelse/specifikation (momsfaktura) fra Circle K International Card Center AB, Stockholm. Opgørelsen/specifikationen kan bruges til hjemtagelse af moms.

Betaling kan tilmeldes til Leverandørservice. En faktura sendt pr. brev vil blive pålagt en opkrævningsafgift på p.t. 19,00 kr., hvorimod opkrævningsafgiften p.t. vil være 0 kr. ved fremsendelse af faktura til e-mail.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes en morarente på 1,25 % pr. måned.

For benyttelse af kortet til køb af vej-, motorvej-, bro- og tunnelafgift, færgebilletter samt nødtjenesteservice, herunder også reparation mv. i visse lande opkræves de til enhver tid af Circle K fastsatte gebyrsatser. For benyttelse af kortet i udlandet opkræves et valutatillæg på op til 1% af købsbeløbet inkl. moms.

Eventuelle reklamationer på køb af færgebilletter skal ske til Circle K Kundeservice, som herefter sender henvendelsen videre til Circle K ICC.

5. Omkostninger, renter, gebyrer m.m.

Prisblad pr. 1. august 2017. 

Omkostninger, gebyrer, renter m.m.  
Kortoprettelse Gratis
Årsafgift pr. kort Gratis
Erstatningskort Gratis
Månedskontorente Gratis
Opkrævningsafgift ved faktura sendt pr. brev 19 kr.
Opkrævningsafgift ved faktura sendt til e-mail Gratis
Opkrævningsafgift ved betaling via LeverandørService (kræver elektronisk fremsendelse af faktura) Gratis
Rykkergebyr 100 kr. 
Inkassoadvis 100 kr. 
Morarenter

1,25 % pr. måned

Valutaomvekslingsgebyr ved køb i udlandet*  Op til 1 % af købssummen

* Køb i udlandet inkluderer køb hos partnere fx. Storebæltsbroen og Øresundsbron 

 

6. Kreditvurdering

Circle K forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering på baggrund af indhentede oplysninger fra et af Datatilsynet anerkendt kreditoplysningsbureau samt indhente andre offentlige tilgængelige informationer. Se i øvrigt under pkt. 8. På grundlag af samme vurdering forbeholder Circle K sig ret til, uden yderligere begrundelse, at afslå at yde kredit.

Circle K forbeholder sig ret til løbende at overvåge kortindehavers forhold hos et af Datatilsynet anerkendt kreditoplysningsbureau.

Ved ansøgningen om kort skal det forventede forbrug oplyses som grundlag for kreditvurderingen. Overskrides det oplyste forbrug væsentligt, vil yderligere køb på kortet kunne afvises. Genåbning vil bero på en fornyet kreditvurdering.

7. Behandling af indsamlede oplysninger

Circle K er dataansvarlig, hvis Circle K modtager personoplysninger fra kortindehaver.

De personoplysninger som Circle K behandler omfatter de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR. nummer (enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber), oplysninger om køb samt andre personoplysninger Kortindehaver måtte vælge at videregive i forbindelse med kundeforholdet.

Circle K behandler personoplysninger for at kunne oprette og administrere kundeforholdet hos Circle K.

Oplysninger om køb m.v. registreres og benyttes først og fremmest til gennemførelse eller korrektion af betalingstransaktioner.

De i ansøgningsskemaet givne oplysninger og evt. øvrige oplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af kortet opbevares af Circle K så længe kontoforholdet består. Notaer underskrevet af kortindehaveren opbevares i minimum 6 måneder. Kopier af kontoudtog opbevares elektronisk i 5 år, og de deri indeholdte oplysninger med evt. korrektioner opbevares normalt elektronisk i samme tidsrum.

Ved overgivelse af skyldige beløb til retslig inkasso, gives meddelelse herom til RKI Kreditinformation og Debitor Registret med angivelse af navn, adresse, CVR.nr og beløb. Circle K kan i denne forbindelse anvende inkassopartner til inddrivelse af kortindehavers gæld, som derved gives de nødvendige oplysninger til brug for denne inddrivelse. Kommunikation imellem kortindehaver og Circle K, herunder Circle K’s inkassopartner, kan ske digitalt, eksempelvis via e-mail på den af kortindehaver angivne mail adresse. Endvidere sker videregivelse af registrerede oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til lov, f.eks. skattekontrolloven.

Circle Ks behandling af personoplysninger sker i øvrigt i overensstemmelse Circle Ks privatlivspolitik, som du kan læse på www.circlek.dk/Erhverv.

8. Navne og adresseændring

Navneændringer skal skriftligt meddeles Circle K enten pr. brev til Circle K Danmark A/S, Postboks 120, 0900 København C eller som meddelelse sendt via www.circlek.dk/kontakt.

Nyt CVR.nr i forbindelse med nyt navn og/eller selskabsform kræver udfyldelse af ny ansøgningsformular og dermed oprettelse af ny konto samt udstedelse af nye kort.

Adresseændringer kan ske telefonisk til Circle K på tlf. 70 101 101, eller skriftligt til ovenstående adresser.

9. Spærring af kort og afvisning af køb med kort

Kortet vil blive spærret, hvis det meldes stjålet, tabt eller der er risiko for, at pinkoden er kommet til uvedkommendes kendskab, samt når kontokortaftalen er opsagt.

Kortet vil endvidere kunne blive spærret, hvis de aftalte betingelser om købsbegrænsninger eller kreditmaksimum ikke er overholdt.

Herudover forbeholder Circle K sig ret til at spærre kortet, hvis der er begrundet formodning om misbrug af kortet, f.eks. hvor der sker omfattende køb på kortet indenfor et meget kort tidsrum, som ikke ligger indenfor kortindehaverens normale forbrugsmønster.

Endelig vil kortet blive spærret, hvis kortindehaver indleder rekonstruktion, konkurs eller skifter til fast bopælsadresse udenfor Danmark.

Desuden vil køb med kortet kunne blive afvist hvis, 1) en forkert pinkode indtastes mere end 3 gange, 2) købsbegrænsninger i afsnit 3.2 ikke overholdes , 3) det for kortindehaver fastsatte kreditmaksimum overskrides eller 4) hvis kortindehaver registreres i RKI, Debitor Registret eller lignende register.

Har kortet været inaktivt i minimum 12 måneder kan det annulleres af Circle K uden varsel. Kundeforholdet ophører dog ikke og et erstatningskort kan bestilles ved henvendelse til Circle K.

10. Opsigelse af kontokortaftale og ændring af kortbestemmelser

Kortindehaver kan når som helst og uden varsel opsige kortaftalen.

Circle K forbeholder sig ret til at opsige kortaftalen eller ændre kortbestemmelserne med 2 måneders varsel. Ændringer som ikke er til ugunst for kortindehaver, forbeholder Circle K sig dog ret til at foretage uden varsel.

Hvis kortindehaver benytter kortet efter det varslede ikrafttrædelsestidspunkt for ændringen, anses dette som accept af ændringen.

Information om de nye bestemmelser vil blive givet via den fremsendte faktura og på www.circlek.dk.

De til enhver tid gældende kortbestemmelser kan findes på www.circlek.dk og kan blive tilsendt ved henvendelse til Circle K Kundeservice på tlf. 70 101 101.

11. Udløb og fornyelse

Kortet er forsynet med en udløbsdato. Det fornys automatisk ca. en måned før kortet udløber, hvis kortindehaveren har benyttet kortet indenfor seneste seks måneder forud for fornyelsestidspunktet, og hvis kortindehaveren ikke opsiger kontoaftalen.

Alle korttyper har en gyldighed på 5 år.

12. Tilsynsmyndighed og klageadgang

Circle K er som kortudbyder undergivet tilsyn af Finanstilsynet.

Hvis du har klager, bedes du henvende dig herom til Circle K på nedennævnte adresse eller telefon nr. Giver Circle K dig ikke medhold i din klage, kan du henvende dig herom til relevant tilsynsmyndighed.

13. Kontaktoplysninger

Postadresse:
Circle K Danmark A/S
Att.: Kundeservice
Postboks 120
0900 København C

Besøgsadresse:
Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Telefon: 70 101 101 (døgnåben)

Internet: www.circlek.dk

Nuværende kortbestemmelser er gældende fra 01.07.2022.