Image
Fyringsolie_Circle K_miles tankbil
Image
Fuel E-services

Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Vores salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle handler mellem Circle K Danmark A/S og køber, i det følgende kaldet sælger og køber, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne inden levering.

Salgs- og leveringsbetingelser opdateres løbende og det er altid seneste opdaterede version, der er gældende og som forefindes på www.circlek.dk. Bemærk at der er særlige bestemmelser for al handel via kundekort udstedt af Circle K Danmark A/S.

1. Force majeure

Salg og levering af varer sker med forbehold for force majeure. Eksempler på force majeure er f.eks. brand, eksplosion, skade på tankanlæg, raffinaderistop, strejke eller andre forhold, som i væsentlig grad vanskeliggør tilkørsel med de transportmidler eller ad de transportveje, som sælger normalt benytter til fremskaffelse og levering af råvaren eller den færdige vare her til landet eller til det lokale område, hvor leveringen skal ske.

Opstår der force majeure har sælger ret til at annullere ordren, eller så længe hindringen gør sig gældende, at udskyde levering og/eller reducere planlagte leverancer ved et forholdsmæssigt skøn af fordeling af tilgængelige varer mellem flere købere. Sælger hæfter således ikke for manglende eller reduceret opfyldelse af sine forpligtigelser, som følge af force majeure.

2. Anvendelse af varen

Sælger påtager sig intet ansvar for leverede varer, såfremt de anvendes til andet formål end anbefalet af sælger. Ligesom videregivelse af oplysninger vedrørende varer sker på købers fulde ansvar.

3. Forsinkelse

Såfremt der indtræder forsinkelse, er køber berettiget til, overfor sælger ved skriftlig meddelelse, at kræve levering ved fastsættelse af en endelig leveringsfrist på minimum syv hverdage. Såfremt levering ikke er sket indenfor den fastsatte frist, er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse, til sælger, at hæve leveringsaftale/handlen.

Ud over retten til at hæve leveringsaftalen har køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan således ikke rejse krav om erstatning af nogen art, medmindre det kan dokumenteres, at sælger har forvoldt tabet med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Sælger hæfter dog aldrig for driftstab og andre indirekte tab.

4. Mangler

Reklamationer skal meddeles sælger skriftligt straks efter at manglen er, eller burde være, opdaget og i alle tilfælde senest otte dage efter leveringen har fundet sted. Køber mister sin ret til reklamation ved overskridelse af tidsfristen.

Såfremt der påvises mangler, kan sælger efter eget valg enten foretage omlevering eller give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvorefter manglen endeligt er afhjulpet. Hvis sælger ikke har foretages sig noget indenfor syv hverdage efter modtagelse af reklamation, er køber berettiget til at hæve leveringsaftalen.

Sælger har, udover hvad der fremgår ovenfor, intet ansvar for mangler, og køber kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end hvad der fremgår ovenfor. Dog kan køber kræve tab erstattet (gælder ikke driftstab og andre indirekte tab), hvis det dokumenteres, at sælger har forvoldt tabet med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

5. Levering

Diesel og Fyringsolie Fragtfri levering med tankbil (bulk og tromler) i Danmark og alle brofaste øer. Levering foretages indenfor 3 arbejdsdage efter ordre afgivelsen.

En ordre, der er afgivet inden kl. 16, kan dog leveres den efterfølgende dag, såfremt køber ønsker dette.

Ved ordre afgivet efter kl. 16, med ønske om levering næstfølgende hverdag, pålægges et hastetillæg på 520 kr. ekskl. moms.

Ved ønske om, og mulighed for levering på samme dag, vil der pålægges et hastetillæg på 520 kr. ekskl. moms.

Der tages forbehold for, at der i enkelte områder på Øer, Sjælland og Lolland Falster kan være specifikke leveringsdage.

Hvis det ikke er muligt at udføre levering på grund af afspærring, aflåsning eller anden form for begrænset tilgængelighed, opkræves 520 kr. ekskl. moms for forgæves kørsel.

Ved bestilling af mindre end 700 liter pålægges leveringsgebyr på 520 kr. ekskl. moms og det er kundens eget ansvar at sikre sig, at der kan fyldes mindst 700 l i tanken ved levering.

5.2 Levering Benzin

Fragtfri levering i Danmark og alle brofaste øer. Levering foretages indenfor 5 arbejdsdage efter ordre afgivelsen.

Minimums kvantum for levering af benzin er 1500 liter.

Endvidere skal der være mindst 500 liter luft tilbage i tanken efter påfyldning – dette grundet sikkerhedskrav.

Hvis det ikke er muligt at udføre levering på grund af afspærring, aflåsning eller anden form for begrænset tilgængelighed, opkræves 520 kr. ekskl. Moms, for forgæves kørsel.

Særligt for AdBlue Bulk og IBC containere

IBC 1.000 liter container:

Leveres dag-til-dag ved bestilling inden kl. 12.00. Brugt IBC container hjemtages gratis ved levering af ny fuld IBC container, såfremt det er blevet oplyst, at der skal tages en eller flere tomme containere med tilbage. Depositum for IBC container udgør 1.500 kr. ekskl. moms. Hvis IBC containerne har brudt plomberingen fratrækkes 500 kr. ekskl. moms af depositum for at containeren kan renses. Der kan kun refunderes depositum for at containere af præcis samme type som udleveret.

Ved levering af BULK er mindste leverance 3.000 liter pr. påfyldning (leveret på en eller flere tanke på samme adresse). Leveringstiden er indenfor 3 arbejdsdage efter ordreafgivelsen.

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten over produkterne forbliver sælgers, indtil betaling er modtaget af køber. Hvis køber misligholder betaling, skal sælger have adgang til det/ de lokaler eller placering, hvor varen befinder sig og hjemtage det leverede.

7. Betaling og fakturering

Købssummen forefalder til betaling 10 dage fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Efter forfald beregner og fakturerer sælger den til enhver tid gældende morarente i tillæg til købssummen i henhold til renteloven. Endvidere tillægges gebyr for eventuelle betalingspåmindelser og inkassovarsler i henhold til rentelovens bestemmelser.

Har betaling ikke fundet sted ved udløb af fristen, som angivet i betalingspåmindelsen, anses handelen og leveringsaftalen for væsentligt misligholdt og alle fakturaer udstedt af sælger forfalder straks til betaling.

Følgesedler vil altid blive fremsendt pr. mail.

7.1 Behandling af indsamlede oplysninger

Ved køb af tankvognsleverance accepteres de til enhver tid gældende privatlivs politikker. Disse forefindes på www.circlek.dk

8. Pris og rabat

Rabat fratrækkes den til enhver tid af sælger annoncerede listepris for de pågældende produkter på leveringsdagen. Rabat fratrækkes listeprisen, ekskl. moms og afgifter inden fakturering.

Rabatter er fastsat ud fra det til sælger oplyste forventede forbrug. Såfremt pris-/rabatstrukturen på markedet forandres eller køber ikke aftager det forventede forbrug, kan rabatregulering forekomme med en måneds varsel.

9. Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skader forvoldt af de(t) leverede produkt(er), medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side, eller der er tale om forbrugertings- eller personskade. Uanset førnævnte er sælger dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, herunder for driftstab eller andre indirekte tab.

Køber forpligter sig til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele sælger, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af det leverede produkt eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. Meddelelse til sælger fritager ikke køber fra at foretage nødvendige tiltag for at afværge eller begrænse skadens omfang.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller samme instans, som behandler en eventuel produktansvarssag mod sælger. I den udstrækning sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt 9.

10. Reference til Circle K Danmark A/S

Annoncering i brancheblade, kundemagasiner, profilmagasiner, medlemsblade, websites m.fl., indrykkes kun såfremt disse specifikt er skriftligt aftalt mellem køber og sælger.

Anvendelse af Circle K Danmark A/S logo og varemærke (herunder subbrands, varenavne, produktbilleder o. lign.) skal altid ske efter skriftlig accept af Circle K Danmark A/S Marketing afdeling (telefon 70 124 200). Mere information findes på www.circlek.dk.

Circle K Danmark A/S tilbyder ikke sponsorater, økonomisk støtte, markedsføringstilskud og lignende til kunder, leverandører, agenter m.fl., medmindre at dette specifikt er skriftligt aftalt mellem køber og sælger.

Du kan læse mere om brugen af Circle K Danmarks logo, sponsorstrategi m.v. på www.circlek.dk.

11. Værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder”, herunder spørgsmål om produktansvar, skal afgøres ved dansk ret og med Circle K Danmark A/S hjemting som aftalt værneting.